Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/TB-UBND 17/07/2023 Thông báo Công khai số điện thoại công chức chức tư vấn, hỗ trợ người đăng ký dự tuyển và trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính về tuyển dụng công chức
103/TB-UBND 11/07/2023 Thông báo Tuyển dụng công hức (Cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2023
802/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê
163/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2023
162/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2023
774/BCĐ-QLTT 30/05/2023 V/v tăng cường ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm; triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch gia cầm trên địa bàn huyện
22/TB-UBND 29/05/2023 THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
784/UBND-CA 01/06/2023 V/v tăng cường thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)
893/SGDĐT-GDTX-GDDT 01/06/2023 V/v tuyển sinh vào trường Hữu Nghị T78, năm học 2023 - 2024
44/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Mê năm 2023

UBND XÃ THƯỢNG TÂN - BẮC MÊ

Thông báo công khai lệ phí giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Thượng Tân

20/05/2024 17:47 26 lượt xem

Căn cứ Thông tư số 226/TT-BTC, ngày 11/12/2016 của Bộ tài chính Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ủy ban nhân dân xã Thượng Tân thông báo niêm yết công khai lệ phí chứng thực tại UBND xã như sau:

I. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu lệ phí trực tiếp

Mức thu lệ phí trực tuyến

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)

đồng

6.000

50% mức thu lệ phí trực tiếp

2

Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)

đồng

6.000

3

Kết hôn (đăng ký lại kết hôn)

đồng

20.000

4

Nhận cha, mẹ, con

đồng

12.000

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước

đồng

10.000

6

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

đồng

6.000

7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

đồng

12.000

8

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

đồng

6.000

9

Đăng ký hộ tịch khác

đồng

6.000

II. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC THU LỆ PHÍ CHỨNG THỰC (theo Thông tư số226/TT-BTC, ngày 11/12/2016 của Bộ Tài chính)

Stt

Nội dung thu

Mức thu

1

Phí chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

2

Phí chứng thực chữ ký

10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản

3

Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:

 

a

Chứng thực hợp đồng, giao dịch

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

b

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

c

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM  NỘP LỆ PHÍ HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC

1. Đối tượng miễn, giảm nộp lệ phí hộ tịch:

a) Đối tượng miễn nộp lệ phí hộ tịch:

- Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật;

- Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại khu vực biên giới theo quy định của mục 2 Chương III Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn; giám hộ; kết hôn.

b) Đối tượng giảm nộp lệ phí hộ tịch: Giảm 50% lệ phí đăng ký hộ tịch đối với cá nhân có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến so với lệ phí đăng ký hộ tịch trực tiếp.

2. Đối tượng được miễn lệ phí chứng thực: Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

Ủy ban nhân dân xã trân trọng thông báo./.

UBND xã Thượng Tân

Tin khác